Copper LME Price, Copper price Vietnam

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9
       $ 6,632.00  $ 6,670.50    $ 7,015.00  $ 7,078.00     6,966.50
 $ 7,439.50      $ 6,713.00  $ 6,699.00  $ 7,003.00  $ 7,050.00       6,965.50
 $ 7,335.50  $ 7,095.50  $ 7,032.50  $ 6,606.00    $ 6,930.00  $ 7,121.00       6,927.00
   $ 7,107.00  $ 7,035.00  $ 6,677.00    $ 6,835.00  $ 7,159.00  $ 7,104.00     6,967.00
   $ 7,096.00  $ 7,102.50      $ 6,800.00    $ 7,100.50     6,973.00
 $ 7,313.50  $ 7,109.00  $ 7,054.50    $ 6,740.00  $ 6,660.50    $ 6,995.00  
 $ 7,354.00  $ 7,200.00  $ 6,930.50  $ 6,610.50  $ 6,688.00    $ 7,120.50  $ 6,980.50  
 $ 7,368.00      $ 6,652.00  $ 6,690.50    $ 7,155.00  $ 7,020.00     7,040.50
 $ 7,282.00      $ 6,630.50  $ 6,770.00  $ 6,667.50  $ 7,173.00       6,937.00
 $ 7,283.50  $ 7,190.50  $ 6,716.00  $ 6,637.50    $ 6,695.50  $ 7,110.00       6,897.50
   $ 7,120.00  $ 6,720.50  $ 6,686.00    $ 6,689.50  $ 7,151.00  $ 7,010.50     6,829.00
   $ 7,174.50  $ 6,498.00    $ 6,930.00  $ 6,725.00    $ 7,025.50     6,856.00
 $ 7,305.50  $ 7,157.00  $ 6,495.00    $ 6,884.50  $ 6,671.50    $ 6,925.50  
 $ 7,343.00  $ 7,175.50  $ 6,490.00  $ 6,645.00  $ 6,976.50    $ 7,154.50  $ 6,886.50  
 $ 7,309.00      $ 6,630.00  $ 6,949.00    $ 7,102.50  $ 6,852.50     6,850.00
 $ 7,345.50      $ 6,600.00  $ 6,950.00  $ 6,735.00  $ 7,112.00       6,895.50
 $ 7,379.50  $ 7,210.00  $ 6,550.00  $ 6,631.00    $ 6,711.00  $ 7,030.50       6,958.50
   $ 7,205.00  $ 6,471.50      $ 6,739.00  $ 7,026.50  $ 6,910.00     6,920.00
   $ 7,220.00  $ 6,446.00    $ 7,009.00  $ 6,730.50    $ 6,934.50     6,868.50
 $ 7,340.00  $ 7,185.00  $ 6,434.50    $ 6,922.50  $ 6,777.50    $ 6,922.00  
 $ 7,332.00  $ 7,211.50  $ 6,539.50    $ 6,841.00    $ 6,989.00  $ 7,003.00  
 $ 7,327.00      $ 6,628.50  $ 6,945.50    $ 6,989.50  $ 7,088.00  
 $ 7,285.00      $ 6,645.00  $ 6,991.00  $ 6,901.00  $ 7,060.50    
 $ 7,240.00  $ 7,130.00  $ 6,510.00  $ 6,731.00    $ 6,898.50  $ 7,151.00    
   $ 7,115.00  $ 6,559.50  $ 6,785.50    $ 6,890.50  $ 7,183.50    
   $ 7,149.00  $ 6,555.00      $ 6,883.88    $ 7,096.00  
 $ 7,235.00  $ 7,095.00  $ 6,581.00    $ 7,020.00  $ 6,976.00    $ 7,051.00  
 $ 7,215.00  $ 7,097.50  $ 6,667.00  $ 6,782.00  $ 7,035.00    $ 7,132.00  $ 7,033.00  
 $ 7,209.00      $ 6,770.00  $ 6,970.00    $ 7,116.00  $ 6,995.00  
 $ 7,155.00      $ 6,724.00  $ 6,995.50  $ 6,955.00  $ 7,090.00    
 $ 7,091.00    $ 6,636.00        $ 7,135.50    
 $ 7,294.89  $ 7,152.15  $ 6,667.83  $ 6,670.83  $ 6,883.88  $ 6,803.59  $ 7,101.20  $ 7,000.55  $ 6,923.43
 $ 7,181.00  $ 7,117.30  $ 6,599.70  $ 6,758.50  $ 7,002.30  $ 6,920.78  $ 7,138.20  $ 7,054.20  $ 6,898.50
 $ 7,274.10  $ 7,162.37  $ 6,543.57  $ 6,678.53  $ 6,945.97  $ 6,978.63  $ 7,067.79  $ 6,982.57  $ 6,923.43
 $ 7,190.89  $ 7,181.51  $ 7,076.18  $ 6,936.04  $ 6,884.89  $ 6,973.91  $ 6,792.09  $ 6,929.37  $ 6,963.56

 

Phone Chính sách vận chuyển Hotline
super-english