[:vi]Thông tin chuyển đổi thương hiệu DuPont Suva – Chemours Freon[:en]Transition DuPont Suva – Chemours Freon refrigerant[:]

[:vi]

Hãng Dupont mà chúng ta quen thuộc với thương hiệu Ga lạnh Dupont Suva là một tập đoàn đa ngành nghề, Thực phẩm, khai khoáng, tài chính, chăm sóc sức khỏe, hóa chất….

Sản phẩm ga lạnh thuộc về mảng Chemicals & Fluoroproducts. Kể từ tháng 10 năm 2013 Dupont chủ trương tách mảng Chemicals & Fluoroproducts  và Tinanium Technologies thành một công ty riêng với tên Chemours, đây là công ty con, 100% thuộc Dupont,  việc chuyển đổi dự tính sẽ hoàn tất vào cuối năm 2015.

Trong năm 2016, việc kinh doanh ga lạnh với thương hiệu Dupont Suva chưa có nhiều thay đổi do Hoàng Đạt vẫn có thể nhập được ga Dupont Suva, nhưng sang năm 2017, thương hiệu Dupont Suva dần ít đi, thay vào đó, các lô hàng nhập mới sẽ dưới thương hiệu Chemours.

Ngoài cái tên và bao bì, ga lạnh có thương hiệu Chemours Freon mới hoàn toàn không khác với trước đây từ chất lượng, định lượng, nguồn gốc, dây chuyền sản xuất đến hệ thống phân phối.

Các hệ thống lạnh đang sử dụng ga lạnh Dupont Suva hoàn toàn có thể nạp bổ sung ga Chemours Freon tương đương.

Công ty Hoàng Đạt sẵn sàng hỗ trợ cung cấp các tài liệu, chứng nhận của việc chuyển đổi này cho các khách hàng của mình để khách hàng có thể hiểu rõ hơn cũng như yên tâm hơn khi chuyển sang sử dụng ga lạnh Chemours Freon.

Thong tin DuPont tach nganh Gas - Hoang Dat

Thu thong bao doi nhan hieu-Vietnamese version- Hoang Dat

Thay doi thuong hieu Dupont - Hoang Dat

Thay doi thuong hieu Dupont068

Hinh anh Chemours Transition - Hoang Dat

 

[:en]
DUPONT that we are familiar with the brand Dupont Suva Cold Station is a multi-industry conglomerates, food, mining, finance, health care, chemical ....

Is the cold gas Chemicals & Fluoroproducts array belongs. Since October 2013 advocated splitting DuPont Chemicals & Fluoroproducts array and Tinanium Technologies into a separate company with the name Chemours, it is a subsidiary, 100% of Dupont, the transition is expected to complete in late 2015.

In 2016, the trading brand Dupont station Suva cold with not much altered by Hoang Dat can still enter by Dupont Suva station, but in 2017, the brand Dupont Suva gradually less and less, instead, the plot The new import goods under the brand Chemours.

In addition to the name and packaging, cold gas Freon brand new Chemours completely different than before from the quality, the quantity, origin, production lines to a distribution system.

The refrigeration system using cold gas can fully Dupont Suva additional load Chemours Freon gas equivalent.

Hoang Dat Company is ready to provide support documentation, certification of this transition for our customers so that customers can better understand as well as peace of mind when switching to cold Chemours Freon gas.

Chemours refrigerant

Chemours freon refrigerant

Thong tin DuPont tach nganh Gas - Hoang Dat

Thu thong bao doi nhan hieu-Vietnamese version- Hoang Dat

Thay doi thuong hieu Dupont - Hoang Dat

Thay doi thuong hieu Dupont068

Hinh anh Chemours Transition - Hoang Dat

 

[:]
Phone Chính sách vận chuyển Hotline
super-english